Nybalans - för utbrända binjurar

- en sida från Vivotopia™

 

Helhetshälsa har tagit fram ett preparat som många kan ha stor glädje av idag, Nybalans. Preparatet stödjer binjurarna och bygger upp dem på sikt. Vid många fall av kronisk trötthet har just binjurarnas funktion blivit nedsatt, till följd av år av stress, kanske i kombination med dålig sömn och mindre goda matvanor.

LITE OM BINJURARNA

Binjurarna är organ som får arbeta mycket när kropp och sinne stressar. Långvarig stress är mycket arbetsam för kroppen. Binjurarna producerar ökade hormonmängder, som adrenalin och noradrenalin, och även kortisoler. Detta kan leda till kontinuerliga tillstånd där binjurarna till slut mattas ut, tillsammans med andra vitala organ. Andra hormonproducerande körtlar kan förtvina. När binjurarna förlorar sin vitalitet, sätts vår förmåga att uppleva glädje också ned, i komplex samverkan med övriga kroppen. De vackra hormonregnen i kroppen avtar, blodet blir mer näringsfattigt, och en slags inre ekologiska katastrofzoner börjar uppträda. Vi drabbas av kronisk trötthet. Vi får en ökad själslig spänning och känslighet; vi tål inte stress i någon form till slut.

Friska binjurar utgör en slags buffertzon för människan. Hon kan mer balanserat möta utmaningar utifrån sin optimala förmåga. Många alternativa terapeuter menar att allergier och utmattade binjurar är intimt förbundna. Binjurebarken utsöndrar över 30 idag kända hormoner när den fungerar. Den reglerar stora delar av vårt inre liv, inte minst vid reparation och utbyte av celler. Många alternativa terapeuter menar också att man kan bygga upp utmattade binjurar med rätt och helhetlig behandling.

I samband med ökad binjurestress, och allmän stress, brukar behovet av stimulantia, som kaffe, socker och snabba kolhydrater öka. Vi kommer in i onda cirklar. Sömnen brukar försämras, vi känner oss inte längre pigga och vitala när vi vaknar; livet glider sakta in i en känsla av motighet och kamp. Sinnena trubbas av, livslusten avtar, och vi ser mer kritiskt på världen.

Binjurarna samverkar med bland annat nervsystemet. Normalt sett utsöndras kortisol på morgonen i större mängd, och i mindre mängd på kvällen. Vid långvarig stress påverkas binjurarna så att de kan ge mer kontinuerligt förhöjda kortisolnivåer, vilket bland annat påverkar sömnen. Nivåerna av könshormoner påverkas också, med avtagande sexlust eller skapande lust som resultat.

Människor med utmattade binjurar får ofta en mindre förmåga att anpassa sig till olika livssituationer; de får hårdare kontrollera sin livssituation. Enligt Peter Wilhelmsson, i den utmärkta boken Besegra din allergi tillskrivs friska binjurar följande viktiga funktioner:

  1. Vävnadsregeneration.
  2. Kapacitet att neutralisera substanser som kan orsaka allergiska reaktioner.
  3. Möjlighet att motstå stress och anpassa sig till e behov som samspelet med miljön innebär och kräver.
  4. En mekanism som förebygger och övervinner alla former av sjukdomar.
  5. Att ge oss livsgnista, energi, vitalitet i vårt dagliga liv.

OM NYBALANS

Helhetshälsas produkt Nybalans kan ge ett positivt tillskott till binjurarna. Vi har prövat preparatet med goda effekter, inte minst på sömnen och kroppens regenerationsförmåga. Man ska dock minnas att detta preparat verkar långsiktigt, och bör användas under flera månader.

Nybalans innehåller per kapsel:
Wild Yam-extrakt 10:1130 mg
Wild Yam rot30 mg
Saw Palmetto-extrakt70 mg
Magnesium (citrat)15,3 mg
Krom (citrat)100 g
Kaliumjodid150 g
Zink7 mg

Wild Yam har varit ett populärt tillskott för kvinnor med premenstruella besvär. Inom folkmedicinen har den också används för gallbesvär, lever, nervsystem, dålig matsmältning med gaser etc. Wild Yam används också vid industriell framställning av hormoner, inte minst steroider. Den är rik på fytohormoner som liknar människans hormoner, bland annat förstadier till progesteron och DHEA. Wild Yam kan också positivt påverka blodfettsnivåer och fungerar som antioxidant. Kinesisk medicin har använt denna typ av växter för att behandla neurologiska tillstånd, som sedativa preparat.

Saw Palmetto kommer från en palms bär. Den har utnyttjats för att stärka de manliga könsorganen, och ingår även i många moderna örtprodukter för att stärka och understödja prostatan. Asiatisk traditionell medicin använder den också för att bygga upp muskulaturen, samt även för astma och besvär med bronkerna. Kinesisk medicin betraktar den som tonisk för Yin.

Det är intressant att Nybalans kombinerar två örter/fytomediciner som normalt används vid kvinnliga respektive manliga besvär. Det kanske också är ett stöd för det balanserat bipolära i människan.

Mineralerna som ingår är också extra viktig för binjurar och andra körtelorgan. Magnesiumbrist är vanlig hos många med en historia av långvarig stress.

Nybalans har vegetabiliska kapslar. En förpackning innehåller 60 kapslar.

Helhetshälsa rekommenderar 1 kapsel 2 gånger dagligen före måltid, för vuxna. Preparatet bör inte användas under graviditet, amning eller östrogenbehandling.

ANDRA TILLSKOTT

Helhetshälsa rekommenderar också att man använder linfröolja och Super Greens, som tillsammans också ger viktiga tillskott till binjurarnas näringsprocesser. Ett annat preparat som milt stimulerar binjurarna är rysk rot, även kallad sibirisk ginseng, som är en av örtvärldens verkliga adaptogener. Lakritsrot har också en gynnsam inverkan, men bör undvikas av dem med högt blodtryck. B-vitaminerna spelar en viktig roll för binjurarna, i synnerhet B5 och B6. Den indiska örten Gotu Kola brukar också rekommenderas.

YTTERLIGARE STÖD FÖR BINJURARNA

Massage och empatisk taktil beröring är ofta viktig för alla slags tillfrisknanden. Meditation och stunder då vi stillar oss inverkar också positivt på hela kroppssystemet. Långvarig stress behandlas bäst i kontakt med både läkare och alternativa och kompetenta terapeuter. Vi behöver som alltid hitta orsaken till våra beteenden. Kosttillskott kan bistå i denna process och underlätta. Vi behöver hjälp att se över hela vår livssituation, och skapa en karta över vårt liv, med åtgärdsprogram. Som oftast behöver vi se över vår kostsituation; vi rekommenderar en balanserad vegetarisk kost generellt. Olösta konflikter och djupliggande själsliga störningar påverkar också våra subtila körtelorgan. Uttryckande terapi kan vara värdefull. Oftast kan vi ta en stressituation eller ett fysiskt sammanbrott som ett startskott till ett liv i en annan och positiv riktning. Kroniskt trötta människor behöver oftast stöd i sin omgivning. När den inre världen utarmats kan människan som bebor kroppen inte heller komma till uttryck; hon lever under sin egentliga förmåga, med vidare stress och depressioner som resultat.

Många människor har idag födoämnesallergier. Att finna fram till den kost som passar just oss i vår nuvarande livssituation avlastar binjurarna. Generellt bör vi minska "junk food", kaffe, socker (i synnerhet det vita), och öka intaget av färska, ekologiska födoämnen.

För dem som vill gå vidare med subtilmediciner, kan blomstermediciner som Bachs blomsteressenser rekommenderas.

Mentala affirmationer omfattar det mer fridsamma slaget. Stillsam musik rekommenderas. Människor med stressade binjurar har ibland svårt att vara stilla; om deras stress blir långvarig kommer de senare att få mer av det utmattade binjuresymptomet. Ilska och missnöje påverkar binjurarna. Framtidens läkare kommer lika självklart som de skriver ut läkande preparat också rekommendera helande mentala affirmationer.

MIKROVÄRLDEN OCH ETT ESOTERISKT PERSPEKTIV

Vi kan tänka oss kroppen som ett inre landskap, där olika områden gradvis förgiftas, samtidigt som djurarter och växter försvinner i rasande fart. Där en gång vackra naturområden fanns breder öken ut sig. Vår inre värld är ett levande landskap, som ur ett djupare perspektiv också är vårt absoluta ansvar. På samma vi som yttre landskap på vår jord kan drabbas av ekologiska katastrofer kan vår mikrovärld, eller mikronatur göra det. Egentligen kan vi nog säga att kroppen utgör en slags ny kärlekszon för oss, där vi på allvar vaknar upp till mikrovärldens individer, våra organ och celler, och omfattar dem med större medvetenhet och empati.

Ur ett andligt eller esoteriskt perspektiv kan man också betrakta körtelorganen som portar mellan den fysiska och mer parafysiska funktioner. Människans fysiska kropp utgör endast en del av hennes väsen, och hon omges av subtila energistrukturer och kroppar, precis som en maskin kan fungera utan att vi ser det omgivande kraftfältet. Var människa har sina unika energistrukturer, och hon lämnar ett slags unikt avtryck efter sig även subtilt. Om vi tänker oss att vart organ också utgör en slags svaga elektriska fält, som i sin tur också utgör energimönster, har vart organ en slags optimalt mönster. När detta mönster negativt förändras påverkas i sin tur hela kroppen. När hjärnan är under stark stress, eller alkoholpåverkan, förändras dess funktionella mönster. Det känner vi till genom erfarenhet. Men även de organ som vi normalt inte känner av har sina unika energimönster. En mer energimässig bild av människokroppen liknar en slags strålformig materia, där olika organsystem kommunicerar, genom att motta och sända ut komplexa energimönster. Hela systemet lever och pulserar på denna nivå, och en samverkan mellan människor innebär ett rikt utbyte av osynliga substanser; våra reaktioner registreras på olika subtila nivåer i varandra.

Kinesisk medicin betraktar njurarna som organ som påverkas mycket av rädsla och sorg. Om vi lyssnar till en människas röst kan vi höra njurarna som en slags graf bland vibrationerna, en röst som blir mer svajig och orolig när njurar och binjurar är under belastning. Vi är som vandrande orkestrar, där var del, var subtilt elektriskt fält, spelar sina unika toner.

Ur ett perspektiv kan vi säga att vart organ också har sina olika medvetandenivåer; binjurar som år bra har en god förmåga att stödja kroppen vid processer av ljust skapande, livslust och kreativitet. När ett organ stressas, precis som en människa, börjar det fungera på mer primitiva nivåer av överlevnad; i binjurarnas fall kan stress leda till en uppjagad sexualitet och avtagande kreativ förmåga eller sökande efter spänningsmoment på en allt farligare nivå. Stressas de ytterligare kommer vi in i djupare negativa mönster där binjurarna fungerar mer desperat. Vi ser som oftast först ett slags spänningstillstånd, med ökad aktivitet, och sedan en alltmer avtagande aktivitet, där stimulantia av olika slag får användas för att skapa energi.

Ett organ under stress framkallar icke-koherenta energimönster som både går att mäta med modern medicinsk utrustning och uppfatta av våra mer känsliga sinnen; en trött hjärna kan hantera många situationer sämre helt enkelt. Medvetandet omfång krymper till mer primära överlevnadsbeteenden, humöret förändras och självupptagenheten växer. Vi kliver in i mer primitiva delar av oss själva med andra ord. Att sköta om sig på ett rimligt vis handlar alltså inte endast om oss själva, utan också om omsorg för människorna omkring oss, inte minst barnen, som uppfattar så mycket genom sina känsliga system. En rimligt frisk kropp (det vill säga var människas unika optimala möjligheter) kan också agera i en annan empatikultur och är ett organ för ett större kreativt skapande. Vi är inte bara enskilda väsen, utan ingår i en levande helhet, precis som vår kropp gör det.

(Stefan Perneborg, dec 2003)

 

LITTERATURHÄNVISNINGAR

 

LÄNKAR

Helhetshälsa:
http://www.helhetshalsa.se/

 

- en sida från Vivotopia™

 

Nybalans - för utbrända binjurar